حامی فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

تحقیق درباره شناسایی ومحاسبه حریم سفره های آبهای زیر زمینی با تاکید برشناخت حریم

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره شناسایی ومحاسبه حریم سفره های آبهای زیر زمینی با تاکید برشناخت حریم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

شناسایی‌‌و‌محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی‌با تاکید برشناخت حریم

چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی

چکیده :

تمامی‌سفره‌های‌آب زیر زمینی اعم از سفره‌های‌ازاد و‌تحت‌فشار‌بر‌اساس قانون ظروف مرتبطه عمل‌میکنند. به‌این‌مفهوم‌که اگر از‌یک‌نقطه‌ای ازین سفره‌براثر نیروی ثقل یا پمیاژ‌آبی‌برداشته شود،‌‌به عبارتی دیگر، اگر در روی یک سفره که چاه یا قنات ویاچشمه ای را تغذیه می کند،چاه جدیدی حفر شود،چنانچه‌سفره‌تغذیه‌نگردد،کاهش‌اب‌تا محدوده خاصی برروی تمامی سطح سفره محسوس خواهد بود. به همین جهت‌برای هر چاه یا قناتی که فعلا آب آن برداشت میشود، حریمی در نظر گرفته میشود.‌به عنوان نمونه اگر چاه یا قناتی در یک سفره که چاه ویا قنات دیگری در ان قبلا فعال بوده،حفر گردد ، باید برای آنها تعیین حریم گردد،این‌حریم‌در گذشته به صورت محلی وبه شکل عرف‌و ‌باشیوه‌های‌خاصی انجام ‌می‌گردید اما امروزه در ارتباط با‌کمیت وکیفیت آب ونوع وعمق وضخامت سفره ،نوع‌موتور(از‌نظر قدرت وتوان)مربوط به دو منبع استحصال آب ‌با نظر اداره‌آب‌های زیر زمینی محل از روشهای محلی واز روی تخمین تعیین می‌شود .چرا که با‌توجه به تجربه قبلی کارشناس ،حریم 500متر تا 5000 متر یا بیشتر وکمتر اعلام می‌شود.اما درین تحقیق سعی گردیده که با توجه به برداشت شدید وبی رویه آبهای زیر زمینی در ایران و تاحدودی عدم تغذیه مناسب آن از یکسو،وآلودگی شدید آبهای زیر زمینی در مخروط های افکنه (تمام شهر هایی که بر روی مخروط های افکنه قرار گرفته‌اند نظیر تهران ،کرج،قزوین،ورامین ،سمنان. و ده‌هاشهر دیگر..)،حریم چاهها به روش علمی با‌آخرین دستاوردها درین زمینه ، تعیین می‌گردد .این روشها کاربردی بوده ومی‌تواند‌الگویی نو برای محاسبه حریم تمامی منابع آبی ‌به ویژه چاه باشد. (عاشوری ، 1367)

کلید واژه ها :حریم سفره های آب زیر زمینی،حریم چاه،‌خط 50‌‌ روز

1- مقدمه:

یک جغرافیدان جهت مطالعه پراکندگی چشمه های موجود در یک منطقه و چاههای عمیق و نیمه عمیق و یا دستی پر آب وکم‌آب ونوسان آب آنها با توجه به برداشت زیاد ویا نوسان بارش،یک مهندس عمران درمطالعات مهندسی مربوط به ساخت وساز ها وتامین آب شرب‌واحدهای مسکونی و تجاری وصنعتی، ویک مهندس‌برنامه‌ریزی‌شهری وروستایی‌در مطالعات خود پیرامون آبرسانی شهری وروستایی‌وپیش بینی‌محدودیت توسعه وگسترش آتی روستا یا شهر، ویک مهندس کشاورزی به جهت تدارک همه جانبه در تامین‌آب‌زراعی‌محصولات سیفی و شتوی ویک متخصص تکتونیک‌در ارتباط‌با تغییرات‌زمین ساختی‌سفره های‌آب زیرزمینی وچگونگی جابجایی آب سفره ها درارتباط بافرایند های تکتونیکی ویک خاک شناس در ارتباط با نوسان آب زیرزمینی وتغییرات پایداری وچسبندگی خاک،همگی نیاز شدید به مطالعه وبررسی حریم سفره های آب زیر زمینی دارند،که در این مقوله بیشتر به محاسبه حریم آب چاهها پرداخته می شود.نوسان آب چاهها وقنوات در ارتباط مستقیم با تغییرات حریم سفره آنها میباشد.چون بیش از 95 درصد آب شرب شهر ها وروستاهها وهمچنین‌آب‌ کشاورزی از طریق آبهای زیر زمینی‌تامین می‌گردد،پس شناسایی حریم چاهها از نظر میزان بر داشت آب‌وآلودگی‌آبها اهمیت فوق العادهای دارد.چرا که اولا برداشت بیش ازحد آب موجب بهم خوردن تعادل حریم چاه شده وسبب خشک شدن‌آن ویا سایر منابع آب


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شناسایی ومحاسبه حریم سفره های آبهای زیر زمینی با تاکید برشناخت حریم

تحقیق درباره مالیة عمومی 40 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره مالیة عمومی 40 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

مالیة عمومی

 

 

 

چکیده

هزینه‌های بخش عمومی نیمی از جریان مالیه است در این مقاله تلاش ما بر این است که موارد هزینه حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. نگاهی خواهیم داشت بر موارد هزینه و تخصیص منابع که نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید. امور مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی در این فصول می‌گنجند. دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید لذا به بررسی اصول مالیه و هزینه در بودجة دولت اسلامی می‌پردازیم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادی و اندازة دولت کاملاً منعطف است و در زمانی کاملاً کم اثر و با طیف کم و در زمان مورد نیاز کاملاً مؤثر و با طیف وسیع عمل می‌نماید و این بسته به نیاز زمان و مکان در مداخلة در امور طبق شریعت اسلام است.

از اصول هزینه در بودجه دولت اسلام می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که در ارتباط با تک تک آنها به بحث می‌پردازیم: عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی، تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم، تخصیص هزینه‌های آموزشی مختص به موارد خاص، عدم جواز هزینه‌های دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصیص هزینه به سادات، تقریر هزینه‌های تأمین اجتماعی، محدودیت سیاست‌های توزیع مجدد به موارد تأمینی، منحصر بودن هزینه دولت به واجبات، ممنوعیت صرف هزینه در معاملات حرام، محدودیت هزینه‌های انتخابات، وجوب تأمین هزینه‌های زندان و تعذیرشدگان، مناط توافق عمومی در تأمین مالی هزینة کالاهای عمومی، محدودیت سیاست‌های تنظیم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدودیت هزینه‌های قاضی و والی و بازرس، محدودیت هزینه‌های تجسس و استخبارات، وضع هزینه‌های جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعیت اعطای امتیاز و رانت، خرید اموال عمومی بر اساس قیمت‌گذاری بازار، وظیفة دولت در قضای دیات و خسارات و دیون مجهول المدعیٌ علیه، انضباط مالی خزانه.

مقدمه

مبحث هزینه‌های بخش عمومی یکی از بخش‌های مهم مالیه است و نیمی از جریان مالیه را به خود اختصاص می‌دهد. قبلاً دربارة درآمدهای اسلامی مشروحاً صحبت شد[2]. در اینجا تلاش ما بر این است که موارد مصرف و هزینة درآمدهای عایده برای حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. علی‌القاعده هزینه‌های یک حکومت شامل دو بخش عمده تخصیص منابع مالی می‌گردد. بخش تخصیص به امور عمومی و دیگری تخصیص به امور افراد دو بخش عمده در هزینه‌ها می‌باشند. در بخش امور عمومی وظیفة دولت در صرف هزینه‌ها در محل‌هائی است که عموم جامعه از آن بهره‌مند خواهند شد ولی در امور فردی هزینه‌ها به افراد خاص یا گروه‌های خاص برای رفع احتیاجات خاص تخصیص داده می‌شود. هزینه‌های مصروف در امور عمومی در جهت رفع مایحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزینه‌های به عمل آمده است. در صورتی که در تخصیص منابع به امور افراد هدف‌گذاری تغییر وضعیت یک واحد اجتماعی در جهت مطلوب می‌باشد.

بجای ورود به مباحث این دو نوع هزینه بهتر است به وظایف اصلی دولت اسلام نظری بیاندازیم. این وظایف خود مبتنی بر اصولی هستند که نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص می‌نمایند. و این اصول در حقیقت وظایف و مکانیزم‌های اصلی مداخلات دولت در جامعه را مشخص می‌نماید. این مداخلات خود همان مواردی است که می‌تواند سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید.

امور زیر از جمله مبانی دخالت دولت در مسائل مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی و سایر موارد است.

     امور سیاسی: شامل کلیة امور مربوط به نحوه حکومت و استقرار آن می‌باشد و دو بخش مسائل سیاسی داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در این ارتباط حکومت اسلام برای تصدی امور حکومتی که به عهده گرفته است موظف به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌هائی است که اداره امور حکومت را شامل می‌شود. این امور از لحاظ واژه شناسی متعارف روز به مباحث «ادارة امور دولتی» نامیده می‌شود.

     امور اقتصادی و برنامه‌ریزی مشتمل بر نظام درآمدها و هزینه‌ها در بودجه و برنامه‌های مختلف تنظیم شده با توجه به دیدگاه‌های اجرایی روش‌های برنامه‌ریزی و مالی است.

     امور تقنینی: شامل کلیة فعالیت‌های قانونگذاری می‌باشد.

     امور نظامی: شامل کلیة فعالیت‌های مربوط به دفاع، آمادگی نظامی و مقابله با تجاوزات خارجیان و جهاد (در زمان ظهور) است.

     امور اجرایی: شامل کلیه فعالیت‌های اجرایی است که زمینه‌های مختلف عمرانی، بهداشتی، تربیتی، آموزشی، فرهنگی قرار می‌گیرند.

     امور قضایی: مشتمل بر امور قضائی و حقوقی و همچنین بازرسی و نظارت است.

     امور اجتماعی: مشتمل بر امور حفاظتی و تأمین اجتماعی است که دولت اسلام را موظف می‌نماید تا پدرانه تمام اتباع مملکت اعم از انسانها و وحوش و نباتات را تحت پوشش حمایتی خود مصون بدارد.

در هر کدام از اصول فوق نحوة انجام فعالیت‌های حکومت اسلامی در محدوده‌ای قابل تمییز تعریف می‌گردد. بر اساس این حیطه تعریف شده نیز هزینه‌های دولت از محل درآمدهای اخذ شده از منابع مختلف قابل انجام است. این حیطه‌ها اساس و مبنای مخارج عمومی را مشخص می‌کنند و لذا لازم است که در مورد لااقل کلیات آنها به بحث بیشتری بپردازیم. علی‌القاعده دولت اسلام مجاز به هرگونه دخالت در امور فردی یا اجتماعی نیست و میزان آزادی‌های اعطاء شده در اسلام آنقدر زیاد است که برخی بر این شده‌اند که در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردی خود آزادند.

مبحث مهم در این موضوع این است که دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید. به عبارت دیگر هزینه کردن از بیت‌المال فقط طبق قواعد خاصی مجاز است. مصوبات دولتی و یا تقیننی متداول امروزه اجازة استفاده از منابع بیت‌المال را


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مالیة عمومی 40 ص

تحقیق درباره مالیات2

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره مالیات2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

مالیات

استاد مربوطه :

جناب آقای رضوی

گرد آورنده :

اصغر حجگذار

دیماه 1385

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

مقدمه 4

انواع مالیات بر ارزش افزوده 6

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها 8

مالیات بر در آمد کشاورزی‌ 21

مالیات بر در آمد مشاغل 22

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی 36

نتیجه گیری 48

منابع 51مقدمه :

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

فرار مالیاتی چیست؟    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.     تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.   


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مالیات2

تحقیق درباره ساخت های ثابت و واحدهای آزاد (گونه گونی ها در ساختمان سازی) ئ کارآموزی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ساخت های ثابت و واحدهای آزاد (گونه گونی ها در ساختمان سازی) ئ کارآموزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 196

 

بخش اول

ساخت های ثابت و واحدهای آزاد (گونه گونی ها در ساختمان سازی)

پیشگفتار

در دسامبر 1964 در اتحادیه معماران هلندی پیشنهادهایی شد که طرح کلی و روشی برای طراحی مسکن تطبیق پذیر با استفاده از ساخت ثابت (نگهدارنده Support) و واحدهای آزاد (واحد جدا شدنی Detachable Unit) را نشان می‌دهد .

در این گروه هم معماران و هم مجریان ساختمان و تولید کنندگان قطعات ساختمانی ، سرمایه گذاران ، پیمانکاران و شرکتهای خانه سازی نیز می باشند . به دلایلی چند هلند را می توان آزمایشگاهی برای بررسی راه حل مشکلات خانه سازی انبوه در سراسر دنیا به حساب آورد . این گروه هلندی روشی را برای طراحی ارائه می‌دهد که نتیجه آزمایشها و شرایط خاص می باشد .

چون تراکم جمعیت کشور زیاد بود و با وجود سنت قدرتمند شهرنشینی تقریبا نا‌ممکن بود که مسئله ساختمان سازی را چون امری کاملا مجزا به حساب آورد . بنابراین معماران تصمیم به صنعتی شدن ساختمانها گرفتند ولی هنوز معلوم نبود که این تفکر مقرون به صرفه نباشد .

معماران بنیانگذار پذیرفتند که از مفهوم «ساخت ثابت» به عنوان یک فرضیه عملی دیگر برای تحقیقات بیشتر استفاده شود . اساس فرضیه ساخت ثابت و واحدهای آزاد آن بود که شخص مصرف کنندة خانه در تولید آن مشارکت یا نظارت داشته باشد . چنین پنداشته می شد که نقص تولید انبوه ، همان عدم مشارکت مصرف کننده در روند خانه سازی است . در واقع هم در خانه سازی انبوه اصل مهم به مفهوم فنی و سازمانی آن این است که مصرف کننده نقشی در تصمیم گیری ندارد . از سوی دیگر در مفهوم «ساخت ثابت» مبنای کار اینست که مسکن به هر شکل و هر اندازه که باشد ، همیشه محصول دو حوزة مسئولیت و تصمیم گیری است . بخشی از ساختار شخصاً در اختیار ساکن خانه است که می تواند آن را به دلخواه تغییر دهد و تبدیل کند امّا بخش دیگر به یک زیر ساخت عظیم تری تعلق دارد ، که فرد دربارة آن نمی تواند تصمیم گیرد بلکه باید از قوانین و قراردادهای گروه بزرگتر (چه در حد همسایگی باشد یا مقامات محلی) پیروی کند .

این دو حوزة تصمیم گیری را همیشه و همه جا می توان تشخیص داد . حتی آنها که صاحب خانه ویلایی نیز هستند باید زیر ساخت خیابانها ، خدمات و مقررات حوزه بندیها و غیره را بپذیرند . آنچه محیط خود می نامند محصول یک زمینه طبیعی و اجتماعی بزرگتری است که افراد در آن مشارکت دارند . در طول تاریخ این تعادل بین فرد و جمع در اشکال بیشماری تجلی یافته است .

مفهوم ساخت ثابت ، بازشناسی سنت دیرینه ای است در مورد بازتاب خصوصیات اساسی در محیط ظاهری و بدین معنی ابداع جدیدی به حساب نمی آید . ولی به هر جهت این مفهوم با مفهوم خانه سازی انبوه که در این قرن به یکسان مورد توجه متخصصان و دولتمردان ، در تلاششان برای دنیا بهتر بوده ، در تضاد است .

در مفهوم ساخت ثابت تولید خانه مشابه سایر کالاهای صنعتی نخواهد بود بلکه مصرف کننده نیز در روند تولید آن دخالت دارد . اما این دخالت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ساخت های ثابت و واحدهای آزاد (گونه گونی ها در ساختمان سازی) ئ کارآموزی

تحقیق درباره سیگار

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره سیگار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

سیگار ؟  آیا می توان کنارش گذاشت ؟  آیا باید کنارش گذاشت ؟!نشریه انجمن پزشکی بریتانیا مرگ و میر ناشی از سیگار را 409 میلیون نفر در سال تخمین زده. سیگار آمار مرگ با سکته قلبی و سکته مغزی را 10 برابر می کند. سازمان بهداشت جهانی WHO   قدرت اعتیاد نیکوتین را قوی تر از کوکائین و هروئین گزارش کرده اند. آمار مرگ و میر ناشی از سیگار مساوی است با تمام عوامل مرگ آور دیگر به این معنا که از هر دو نفر مبتلای به سیگار یک نفر حتماً در نتیجه ی سیگار خواهد مرد.

سیگاری های 50 ساله اگر سیگار را ترک کنند50 در صد شانس این که در5/16 سال آینده زنده بمانند افزوده خواهد شد. سرطان ریه در سیگاری ها 17 برابر غیر سیگاری ها است . در مردان سیگاری قدرت تولید مثل و درصد نطفه های سالم کاهش پیدا می کند. 

سیگار با بچه ها چه می کند؟ در خانواده معتادان به سیگار بچه ها 50 درصد ریسک بیشتری در اعتیاد به سیگاردارند . سالی 1000 کودک بخاطر سیگار کشیدن مادر هنگام حاملگی می میرند.

نوزادان در خانواده های سیگاری دو برابر سایر نوزادان  برای مشکلات ریوی بستری می شوند. بچه ها ی نسل حاضر 3 برابر بیشتر ازپدرهایشان ریسک اعتیار به سیگار دارند. بچه ها ی خانواده های سیگاری پوسیدگی های دندانی بیشتری دارند. 

ضرب المثلی است قدیمی که می گوید:

"بدتر از این که مردم پشت سر آدم حرف بزنند این است که پشت سر آدم حرف نزنند"  چرا که در حالت اوّل شما مطرح هستید و به شما کار دارند و بجا یا نابجا زیر سوال قرار می گیرید. در حالی که در حالت دوم بود و نبود شما تفاوتی برای دیگران ندارد.

خانم نازنینی از دوستان قدیمی از چند سال قبل شروع به کشیدن سیگار کرد. تا مدّتی هم فکر می کرد که این سیگار کشیدن یک اتفاق ساده ی موقتی است و خواهد گذشت اما  بتدریج وضع  بدتر شد. به عنوان یک پزشک به او برنامه  ترک سیگار دادم و او هم سعی خود را می کرد. از اوّل هفته شروع می کرد به کم کردن سیگار ،  از دوشنبه تا چهارشنبه یا پنج شنبه روزی چند تا سیگار کمتر می کشید و از جمعه به بعد بر می گشت به روال قبلی و با غروب یک شنبه مصرفش از هفته ی قبل هم بیشتر شده بود. بعد از مدّتی اعتراف کرد که نمی تواند بدون کمک سیگار را ترک کند. به او  PATCH نیکوتین توصیه کردم ، نمی توانست استفاده کند و  آدامس نیکوتین را هم دوست نداشت .  قرص های ZYBAN یا Velotrin در مقدار کم بی اثر بود و در مقدار زیاد به او اضطراب می داد. هیپنوتراپی توانست این بیمار را دو هفته بدون سیگار نگاه دارد. اما  ادامه ی هیپنوتراپی دیگر تاثیری نکرد ، انرژی درمانی را امتحان کرد که  بی نتیجه بود . طب سوزنی را امتحان کرد و بالاخره  خسته از این همه تلاش آمد و گفت: من نمی خواهم سیگار را ترک کنم . شما گفتید ، دکتر داخلی هم گفتند که نزدیک است که من Emphysema بگیرم ( که بیماری ریوی ناگواری است) اما من تصمیم گرفتم که سیگار را ادامه دهم . مسئله سیگار که از مطالب مورد بحث و گفتگوی ما بود خاتمه یافت و من این خانم را به حال خودشان رها کردم . مدّت ها گذشت شاید حدود 6 ماه که یک روز این خانم طبق معمول آمد و نشست و گفت : من همیشه برای شما خبر بد می آورم ولی امروز خبر خوبی دارم . از من خواست حدس بزنم و من هر حدسی زدم غلط بود . درمانده و مشکوک به او نگاه می کردم که با لبخندی گفت : من یک ماه است که سیگار نکشیدم .

بی طاقت انتظار شنیدن ماجرا را داشتم و او هم با علاقه بسیار داستان ترک سیگارش را بیان کرد. همه چیز در این خلاصهمی شد که من بعد از آن همه تلاش دست از سرش برداشته بودم . دکتر داخلی از او قطع امید کرده بود. خانواده شوهر، مادر،برادر، همه از تکرار خسته شده بودند و تنها یک نفر، دختر کوچک این خانم دست از سر او بر نداشت.

می گفت: این اواخر هر وقت سیگار دست من می دید اشک توی چشم های قشنگش موج می زد و سرانجام موفق شد .

طبق محاسبات اگر شما روزی یک بسته سیگار می کشید حدوداً ماهی 135 دلار ،  سالی 1642$ ،  در مدت 5 سال 8212 ، در مدت 10سال  16400 و در مدت 20 سال 32800 دلار پول پرداخت کرده اید.    سازمان مرکزی کنترل بیماری ها در امریکا گزارش کرده که بطور متوسط بازای هر پاکت سیگار ،  7 دلار و 18 سنت هزینه بابت بیماری های ناشی از سیگار و از دست دادن کارآیی به این کشور تحمیل می شود که هزینه کشیدن سیگار را به حدود 000/80 دلار افزایش میدهد.

مواد تشکیل دهنده سیگار چیست ؟

چیزی حدود 4000 ماده در سیگار شناسائی شده که در اینجا  10تا از این مواد را به شما معرفی می کنیم.:1-  گازCO   که سمی است و در اگزوز ماشین ها هم وجود دارد . 2-  بنزن ،  سمی و سرطان آور است . روی مغز اثر مرگ آور دارد.Formaldehyde -3 که سرطان زا است و برای مومیایی کردن اجساد بکار برده میشود.Hydrogen Cyanide  -4بخشی از مواد حشره کش و مرگ موش است  .5- مادّه رادیو اکتیوPolonium ،مسئول  135000 مرگ در سال .6- سم Nickel  ضد حشرات و سرطان زا.Cadmium -7 سرطان زا.Phenol -8 تومورهای سرطانی و غیر سرطانی به وجود می آورد.TAR -9 قیر. سرطان زای قوی که لوله های باریک تنفسی را می بندد.Nicotine-10 سمی است و به عنوان ضد آفت و حشره کش به کار می رود.آمار شناسی بیماری های ناشی از سیگار:

نشریه انجمن پزشکی بریتانیا مرگ و میر ناشی از سیگار را 409 میلیون نفر در سال تخمین زده. سیگار آمار مرگ با سکته قلبی و سکته مغزی را 10 برابر می کند. سازمان بهداشت جهانی WHO   قدرت اعتیاد نیکوتین را قوی تر از کوکائین و هروئین گزارش کرده اند. آمار مرگ و میر ناشی از سیگار مساوی است با تمام عوامل مرگ آور دیگر به این معنا که از هر دو نفر مبتلای به سیگار یک نفر حتماً در نتیجه ی سیگار خواهد مرد. سیگاری های 50 ساله اگر سیگار را ترک کنند50 در صد شانس این که در5/16 سال آینده زنده بمانند افزوده خواهد شد. سرطان ریه در سیگاری ها 17 برابر غیر سیگاری ها است . در مردان سیگاری قدرت تولید مثل و درصد نطفه های سالم کاهش پیدا می کند. سیگار با بچه ها چه می کند؟

 در خانواده معتادان به سیگار بچه ها 50 درصد ریسک بیشتری در اعتیاد به سیگاردارند . سالی 1000 کودک بخاطر سیگار کشیدن مادر هنگام حاملگی می میرند.نوزادان در خانواده های سیگاری دو برابر سایر نوزادان  برای مشکلات ریوی بستری می شوند. بچه ها ی نسل حاضر 3 برابر بیشتر ازپدرهایشان ریسک اعتیار به سیگار دارند. بچه ها ی خانواده های سیگاری پوسیدگی های دندانی بیشتری دارند.  سیگار با همسر شما و با بقیه ی خانواده چه می کند؟ در صد از دود سیگار دست نخورده از ریه های شخص سیگاری وارد هوا می شود. غیر سیگاری هایی که همسر سیگاری دارند 30 درصد شانس سرطان ریه در آن ها افزایش پیدا می کند.ریسک سکته قلبی هم در همسر سیگاری ها دو برابر می شود .سالی 3000 مرگ ناشی از سرطان ریه در افراد غیر سیگاری مانوس با فرد سیگاری گزارش شده است.چرا سیگار اینقدر اعتیاد آور است ؟

طریق اعتیاد به سیگار 4 مرحله دارد :

مرحله ی اول ، سیگاری روشن کنید و یک پک محکمی بزنید 7 ثانیه طول می کشد تا نیکوتین از طریق مخاط تنفسی وارد خون و مستقیماً به مغز برسد یعنی حتی از تزریق وریدی یک ماده سریع تر عمل می کند. نیکوتین در مغز  مقدار زیادی   Dopamineو  Serotonin آزاد می کند. که سبب آرامش شده و احساس کنترل و قدرت خاصّی را به وجود می آورد. طبعاً به مرور زمان سلول های مغزی مثل هر اعتیاد دیگری نسبت به نیکوتین مقاومت پیدا می کنند و به مقدار نیکوتین بیشتری نیاز خواهند داشت.

 مرحله ی دوم ، ظرف 15 دقیقه نیکوتین وارد کبد شده و سبب آزاد شدن قند و افزایش قند خون خواهد شد که طبعاّ احساس انرژی و رفع خستگی  ایجاد می کند.

مرحله سوّم ،  در این مرحله قند خون بالا سبب آزاد شدن انسولین و کاهش قند خون حتی کمتر از میزانی که قبل از سیگار کشیدن بوده خواهد شد.  در این جا Dopamine و  Serotonin دوباره جذب سلول ها شده اند  و  قند خون هم از معمول پائین تر آمده ،  در نتیجه احساس خستگی، بی طاقتی، گرسنگی و نیاز به سیگار بعدی پدیدار می شود. تجربه نشان داده که مصرف مواد قندی و شیرینی در مبتلایان به سیگار نیاز به سیگار کشیدن را افزایش می دهد.

 مرحله ی چهارم، نیکوتین روی سیستم عصبی تاثیر گذاشته و ترشح آدرنالین را بالا می برد . بعد از حدود 20 دقیقه که  از کشیدن سیگار گذشته  ، آدرنالین حالت اضطراب ( افزایش ضربان قلب، تنفس و فشار خون) به وجود آورده و در این جا است که متاسفانه کشیدن سیگار بعدی مشکلی را که خودش به وجود آورده آرام می کند.

 متاسفانه بسیار سخت خواهد بود که با این نیاز مبارزه کرد . سیگار بعدی روشن شده ، کشیده می شود و سیکل معیوب ادامه پیدا خواهد کرد . پس تعجبی نیست که  بسیاری از افراد توانائی خود داری از این لذّت فیزیکی را ندارند.

چرا ترک اعتیاد به سیگار بسیار مشکل است؟ تردیدی نیست که انسان مبتلا به سیگار از بسیاری از مضّرات ذکر شده آگاه است امّا در مقابله با این مسئله کودکانه عمل می کند. در حقیقت با خودش فکر می کند اگر یک درصد سیگاری ها از سرطان و سکته ی قلبی می توانند معاف باشند من جزء آن یک در صد هستم . این برخورد کودکانه بر استناد فلسفه عمیق لذت جویی و فرار از درد استوار است که از زمان تولد ابعاد  ناخودآگاه ما را تحت تسلط در آورده ، در حالی که ما انتظار داریم که شخص لذت آنی یا تسکین درد آنی را رها کرده  عمر طولانی و سلامتی قلب و ریه و مغز را برای سال ها هدیه بگیرد .

به همین دلیل وقتی  به هر طریقی روی ناخود آگاه افراد کار می شود  شانس موفقیّت بیشتری وجود دارد چنان چه در ابتدای این مطلب آمده  ،  هیپنوتراپی سبب شد که خانم محترم مورد مثال  به مدت دو هفته احساس نیاز به سیگار نداشته باشد. چرا که عامل ادامه به اعتیاد از دستورات ناخودآگاه سرچشمه گرفته یعنی همان  فرمول جذب لذت و دفع رنج ،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سیگار
<< 1 2 3 4 5 ... 14426 >>