حامی فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

پروژه کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقی. doc


پروژه کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقی. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

 

چکیده:

در عصر حاضر که دوره پیشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بینیم که دستخوش تغییر و تحول قرار نگرفته باشد. تولید اطلاعات ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سایه وجود رایانه و اینترنت شکل تازه ای به خود گرفته است به طوری که نمی توان از تأثیر این ابزار بر انسان چشم پوشید و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خلاقیت ها نادیده گرفت.

با توجه به تأثیر بسیار زیاد این ابزار بر دانش آموزان و کم توجهی معلمین و مسؤولین به این امر مهم ، می بایست کارهای تحقیقی و پژوهشی زیادی انجام گیرد تا همگان به اهمیت این تغییر و تحول پی ببرند.

بررسی آثار رایانه بر رشد خلاقیت دانش آموزان و معرفی شیوه های مؤثر و مفید کاربرد آن در بروز خلاقیت تحقیقات گسترده ای را می طلبد که با یک برنامه محدود امکان نتیجه گیری درست و دقیق محال می نماید و لازم است شاخص های گوناگونی مورد توجه  قرار گیرند.

در این پژوهش ابتدا به تعریف واژه خلاقیت از دیدگاه صاحبنظران پرداخته شده است. سپس عوامل مؤثر در بروز خلاقیت ، رایانه به عنوان ابزار آموزشی ، فواید و اهمیت استفاده

از رایانه ، علت عدم کاربرد چشمگیر رایانه در آموزش و پرورش ، ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و استفاده از اینترنت و مهمتر از همه روش های مؤثر کاربرد رایانه در بروز خلاقیت و... مورد بررسی قرارگرفته است.

بر مبنای موضوع پژوهش به ارائه و اجرای پرسشنامه ای کوتاه مبادرت ورزیده شده است.

در پایان توصیه ها ، موانع و مشکلات و شرایط اجرایی کاربرد رایانه در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است.

امید است که در آینده ای بسیار نزدیک به نقش این ابزار مهم بیشتر از حال توجه گردد و تحقیقات گسترده ای توسط طالبان علم و پیشرفت انجام گیرد.

 

مقدمه:

بررسی اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و ایران ، به خصوص در طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران  نشان می دهد که هدف اساسی ، تربیت افرادی است که با اتکاء به نیروی اراده و تعقل خویش منطقی و خلاق بیاندیشند و به جای وابستگی و استفاده از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگران ، مولد دانش ، تکنولوژی و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل ، فعال و خلاق در « عصر دانایی » باشند.

این موضوع اخیرا" توجه بسیاری از اندیشمندان و مسئولان کشورهای مختلف و به ویژه ممالک در حال توسعه را به خود جلب کرده است به نحوی که تغییر نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری توأم با عمل (کاربردی) و پرورش افراد پویا و خلاق به جای افراد ایستا مورد توجه خاصی قرار گرفته است. درضمن، خلاقیت و نوآوری به عنوان یک شاخص در گزینش افراد در مشاغل مختلف و از جمله صنایع نیز مطرح گردیده است.

درباره مفهوم خلاقیت تعریف های متعدد و گاه متضادی ارائه شده است ولی در مورد تعریف زیر یک اتفاق کلی مشاهده شده است

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات   

موضوع   

سؤال ﺗﺤﻘﻴق

فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق 

روش ﺗﺤﻘﻴق

هدف ﺗﺤﻘﻴق

ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق   

مفاﻫﻴﻢ کلی

فصل دوم: مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق

نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ 

برخی از نتایج تحقیق بین المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش  

استراتژی آموزش الکترونیکی در کشورهای اروپایی  

مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران

رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پیشرفت تحصیلی   

رابطه خلاقیت و نبوغ با بیماریهای روانی

خلاقیت در سطح اجتماعی   

دانش 

فصل سوم: مزایا و محدودیت های سیستم های رایانه

رایانه ماشین دلهره آور

محدودیت های رایانه  

آموزش برنامه ای 

انواع برنامه های آموزش برنامه ای 

نتایج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای    

ماشین آموزشی   

آموزش به کمک رایانه  

مزایای آموزش رایانه ای     

زمینه های تسهیل کننده توسعه ICT در آموزش و پرورش    

یادگیری راهی به سوی پرکردن شکاف دیجیتالی  

فصل چهارم: داده های آماری

ابزار جمع آوری  

روش جمع آوری اطلاعات      

یافته های تحقیق    

جدول شماره ۱   

نمودار شماره ۱       

جدول شماره ٢     

نمودار شماره ٢   

جدول شماره ٣   

نمودار شماره ٣   

جدول شماره ٤  

نمودار شماره ٤   

جدول کل   

نمودار کل   

فصل پنجم: وارسی فرضیات و نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل یافته ها   

نتیجه گیری    

فصل ششم: اراﺋﻪ پیشنهادها و راهکاره

فیلتر کردن راهی برای ایجاد محیط سالم در اینترنت    

اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت    

راهکارهای گسترش کارآمد و بهینه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش... 

آموزش الکترونیکی برای معلمان    

دیدگاه آرمانی    

توصیه ها  

موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رایانه ای    

شرایط اجرایی 

مقدمه

 

منابع ومأخذ:

اتکینسون ، ریتا ، ال ، اتکینسون ، ریچارد ، اس ، هیلگارد ، ارنست ، ار ، زمینه

2. روانشناسی ، جلد اول ، ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران ، تهران ، انتشارات رشد ، ۱٣٧٣

٢. انصاری جعفری ، رقیه ، بررسی راهبرد یادگیری و خلاقیت دانش آموزان ، پایان نامه

کارشناسی ارشد ، ٧٥-٧٦

٣. بخشی ، لطفعلی ، آشنایی با کامپیوتر و داده پردازی ، انتشارات ساحل ، ۱٣٧٣

٤. برانیگان ، گری ، جی ، آزمون روانشناسی فعالیت های کاربردی یادگیری ، ترجمه فریبا

نبوی آل آقا ، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، ۱٣٨۱

٥. پژوهش نامه آموزشی ، شماره های ٤٩ ـ ٥٠ ـ ٥۱ ، ۱٣٨۱

٦. پورافکاری ، نصرت الله ، فرهنگ جامع روانشناسی ـ روانپزشکی ، انتشارات فرهنگ

معاصر۱٣٧٣

٧. حسینی ، فخرالسادات ، بررسی آموزش به کارگیری راهبردهای یادگیری بر خلاقیت و

پیشرفت تحصیلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، ۱٣٨٠

٨. روزنامه جام جم ، ٨ اردیبهشت ۱٣٨٢

٩. سیف ، علی اکبر ، روانشناسی پرورشی ، روانشناسی یادگیری و آموزش ، انتشارات آگاه

۱٣٨۱

۱٠. فصل نامه خلاقیت و نوآوری ، شماره های ٥ و ٦ ، زمستان ٨٢ و بهار ٨٣

۱۱. کریمی طاری ، کوروش ، جباریه ، علیرضا ، رحیمی ، حسین ، کار و رایانه ، ۱٣٧٩

۱٢. گلاور ، جان ای ، برونینگ ، راجر اچ ، روانشناسی تربیتی ـ اصول و کاربرد آن ، تهران

مرکز نشر دانشگاهی ، ۱٣٧٨

۱٣. ماهنامه رشد ( تکنولوژی آموزشی ) ، دوره نوزدهم ، اردیبهشت ماه ٨٣ ، شماره ۱٥٧

۱٤. ماهنامه رشد ( مدیریت مدرسه ) ، اردیبهشت ماه ۱٣٨٣ ، شماره های ٧ و ٨

۱٥. هرگنهان ، بی ، ار ، السون ، ام ، اچ ، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ، ترجمه علی  

اکبر سیف ، تهران ، انتشارات دانا ، ۱٣٧٤

 

irica.com

jobiran.com

http://cs.anu.edu.au/whatis.html

http://europa.eu.int/comm./education//eonardo.html

http://www.unesco.org/bangkok/education/ict/ict-enabling/ap-policy/australia


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقی. doc
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)