حامی فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

سمینار کارشناسی ارشد مکانیک مکانیزم های خرابی در سازه های چند لایه کامپوزیتی تحت بار

اختصاصی از حامی فایل سمینار کارشناسی ارشد مکانیک مکانیزم های خرابی در سازه های چند لایه کامپوزیتی تحت بار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سمینار کارشناسی ارشد مکانیک مکانیزم های خرابی در سازه های چند لایه کامپوزیتی تحت بار


سمینار کارشناسی ارشد مکانیک مکانیزم های خرابی در سازه های چند لایه کامپوزیتی تحت بار

این محصول در قالب پی دی اف و 64 صفحه می باشد.

این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مکانیک-طراحی کاربردی طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیز جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه به منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالا بردن سطح علمی شما در این سایت قرار گرفته است.

چکیده
با توجه به اهمیت مواد مرکب در صنایع امروزی بخـصوص هـوا فـضا و اتومبیـ ل
کسب نتایج از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . مـواد مرکـب تحـت مکـانیزم هـای
مختلفی دچار شکست می شوند که ترک از شایعترین آنها میباشد. تـرک هـ ای ناگهـانی
مخربترین نوع ترک می باشـند . راهکارهـای مختلفـی بـرای جلـوگیری از رشـد تـرک
پیشنهاد شده است . از جمله اینکه وجه مشترک ماتریس و الیاف کاملاً چسبنده نباشـد .
از الیافی استفاده شود که دارای خواص سطحی مختلف در طول خود باشـد تـا شـرایط
تنش برشی سطحی مختلف در طول خود ایجاد کند . روش دیگـر اسـت فاده از الیـاف بـا
شرایط مقاو مت کششی طولی مناسب می باشد . خستگی نیز باعث تخریب مـواد مرکـب
در بارهایی بسیار پایین می .شود این نوع تخریب در قسمت ماتریس رخ می دهـد . ابتـدا
ترکهایی در جهت عمود بر بار ایجا د می شود و در نهای ت کل فاز ماتریس از الیاف جـدا
میشود و لایه ها گسیخته می شوند . برای بررسی مکانیزم های خر ابی در مواد مرکـب بـه
تئوریهایی نیاز داریم که رفتار ماده مرکب طبق آن مکانیزم بررسی شود . مهم ترین این
مکانیزمها تئوری تنش ماکزیمم و کرنش مـاکزیمم و تئـوری تـسای هیـل و تـسای وو
میبا . شد بهترین مکانیزم از این تئوری ها تئوری تسای وو می باشد کـه از نتـایج کـشش
نمونه های استاندارد بدست آمده است .

مقدمه
از دیدگاه تاریخی مواد مرکب از قرن ها پیش مورد استفاده قرار می گرفتنـد . اسـتفاده از
کاه در خشت و موی سگ در گچ نمونهای از مـو اد مرکـب سـاخته شـده در قـدیم مـی
باشد . در طول دهه اخیر استفاده فز آیندهای از مواد مرکب در کـاربرد هـای صـنعتی بـه
وجود آمده است . اگر چه دلایل اس تفاده از چنین ساختار های می تواند متنوع باشـد امـا
نسبت استحکام بالا به وزن و سفتی از عمده ترین موا .دند به طوری که در مقایسه مـواد
مرسوم مانند فلزات شاید خواص اصلی این دسته از مواد در مهندسـی مطلـوب تـر مـی
باشد . با توجه به اهمیت مواد مرکب در صنعت سـعی شـده اسـت در ایـن سـمینار بـه
ربر سی چگونگی تخریب مواد مرکب پرداخته شود . همانطور که یک فلز تحت بـار بعـد
از سپری کردن ع مر خود دچار شکست می شود ی ک ماده مرکب نیز هم دچـار شکـست
میشود . اما شیوه های مختلفی برای این شکست و خرابی وجود دارد و راه های مختلفی
نیز برای بررسی این خرابی . در این سمینار انواع خرابی ها مورد بررسی قرار مـی گیـرد و
روشهای آزمایش ماده مرکب و تئوریهایی که این مواد را مورد تحلیل قرار می هد .ند

هدف

باتوجه به کاربرد گسترده و رو به افزایش مواد مرکب یا همان کامپوزیت ها در ایـن سمینار

سعی می شود راهها و مکانیزم های خرابی در این مـواد بررسـی شـود تـا علـل و شرایط

مختلف اثر گذار بر روی کار کرد و عمر مفید این مواد هر چه بهتر شناخته شـود . برای هر نوع

کارکرد خاص به عنوان مثال قطعات هواپیما و بدنـه خودروهـای جدیـد از مواد کامپوزیتی ساخته

می شود. این قطعات در شرایط مختلف کاری نظیر دما و شرایط بار گذاری و خستگی مورد

استفاده قرار می گیرند. بنابراین هدف بررسی شرایط کـارکرد و یا تخریب انواع مختلف کامپوزیتها و تئوریهای تخریب میباشد.


دانلود با لینک مستقیم


سمینار کارشناسی ارشد مکانیک مکانیزم های خرابی در سازه های چند لایه کامپوزیتی تحت بار
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)